Verslag 2016
Stichting vrienden van het Monument DORPSKERK Bathmen is opgericht op 26 mei 2011.
De stichting heeft tot doel:
– het financieël ondersteunen van het monument “de DORPSKERK” Bathmen
– het verrichten van alle verdere handelingen
Het bestuur bestaat uit :
J. M. van Meggelen, voorzitter
C. G. O. van Herwijnen, secretaris
D. J. van Dijk, penningmeester
A. A. Stadhouder – den Otter, algemeen lid
Verder ondersteuning van C. Soen- Steenhuis en E . Wubbe
• De stichting wil proberen mensen, die niet kerkelijk zijn betrokken ook een financiële bijdrage te vragen voor het Monument. Er worden regelmatig niet kerkelijke evenementen ( muziek, diverse exposities en overige activiteiten) in de kerk georganiseerd. Natuurlijke vragen we de kerkleden ook om mee te doen.
• Omdat de website niet veel wordt gebruikt kunnen we via de Kennisbank Filantropie aan ANBI verplichting voldoen. Op deze site zetten we nodige gegevens.

Tot nu zijn er ca. vijftig vrienden waarvan veertig met een periodieke betaling.
Het saldo op 31 december 2016 is: € 44.622.36
Dit jaar zijn er geen extra activiteiten geweest.

Zie bijgaand financieel overzicht van de penningmeester

cvh mei 2017

Balans per 1 januari 2016
Bezittingen € Schulden en eigen vermogen € €

inventaris 151,60 Eigen vermogen per 1/1 40591,49
kas 0,00 saldo baten & lasten 1823,37
bank rc 1945,76 diverse mutaties
bank spr 40147,67 Eigen vermogen per 1/1 42414,86

nto overig 183,03 ntb overig 13,20

voorraad boeken p.m.
totaal 42428,06 42428,06

Overzicht van ontvangsten en uitgaven 2016
Ontvangsten € € Uitgaven €

donaties, netto 2495,00 promotiekosten 72,60
algemene kosten
diverse opbrengsten 88,50 bankkosten 151,80

nto overig 183,03 ntb overig 13,20

totaal 2766,53 237,60
verschil 2528,93

geldsaldo begin 2016 42093,43
geldsaldo eind 2016 44622,36
verschil -2528,93

Nto verig:
Rabobank rente 183,03
0,00
183,03

Ntb overig:
Rabobank kosten 13,20

Jaarrekening 2016
blad 2/2

Overzicht van baten (≡ opbrengsten) en lasten (≡ kosten) 2016, in €
Lasten Baten

promotiekosten 97,60 donaties 2.495,00
diverse opbrengsten 88,50
bankkosten 165,60 rente-opbrengsten 72,06

totaal 263,20 totaal 2655,56
saldo n. eigen vermogen 2.392,36

Balans per 31 december 2016
Bezittingen € Schulden en eigen vermogen € €
inventaris 126,60
kas 0,00 Eigen vermogen per 1/1 42414,86
bank rc 2291,66 saldo baten & lasten 2392,36
bank spr 42330,70 diverse mutaties
Eigen vermogen per 31/12 44807,22
nto ov 72,06 ntb ov 13,80

voorraad boeken p.m.
totaal 44821,02 44821,02

Nto overig:
Rabobank rente
72,06
72,06

Ntb overig:
Rabobank kosten
13,80
13,80

17 mei 2017
D.J. van Dijk.

Stichting Vrienden van het monument Dorpskerk Bathmen
onze stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.